Algemene Voorwaarden

Voor 16:00 besteld, morgen in huis

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en extensie

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consumer; kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument : De natuurlijke persoon die handelt in de sluiting van een bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag : kalenderdag;
 4. Duurtransactie : that to say of a group of products and / of services, which the leverings- en / of afnameverplichting in the time is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie over de persoonlijke informatie te reproduceren.
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consumer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier : het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt dat een kan kan worden uitgevoerd als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of services op afstand aan consumenten aangeboden;
 9. Overeenkomst op afstand : a afspraak of in the kader of the device of the distance of products and / of activities, and which the use of use a one of more techniques for communication on distance;

10. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden : de sprong Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Totaal shop

adres: Ligusterbaan 1

Telefoonnummer: 06 41414428

Emailadres: info@totaalshop1.nl

KvK-nummer: 68731620

Btw-Identificatienummer: NL190817033B02

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant uitzendstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroepsstandent:

- de beroepsvereiging van -organisatie feit hij is gebonden;

- de professionstitel, de plaats in de EU van de Europese Economische Ruimte where this is getested;

- an reference to the clinical rules and the force that apply in the job of the job.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op any offers from the entrepreneur and business to each customers agreement.
 2. Op hetwelk op de markt komt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de voorwaarden voor de ondernemer in de openbaarheid en kostprijs van de consument aanvaardbaar.
 3. Earnity of close to the customer of the risk of the end of the end of the end of the end of the end of the human of the customer een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Het is mogelijk dat dit redelijkerwijs niet mogelijk is en dat zij op de consument langs de weg kunnen worden gebracht.
 4. Voor Het Geval DAT NAAST this algemene voorwaarden also specific product- van dienstenvoorwaarden van application are, is Het tweede en derde-deksel van overeenkomstige application en Kan de Consument Zich in Geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden rossen beroepen op de toepasselijke bepaling sterven for zoom Het Meest Gunstig is.
 5. Indien één kamer van Meerdere Bepalingen in this algemene voorwaarden op Enig ogenblik Geheel van Gedeeltelijk nietig are of vernietigd Worden, dan blijft 'de overeenkomst en this Voorwaarden Voor Het overige in stand en Zal de betreffende bepaling in Onderling overleg onverwijld Vervangen Worden deur Een bepaling DAT de strekking van het eigen gemak benaderd.
 6. Situations die niet in a new condition on the spirit of these general conditions.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg van inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, naar deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Gegadigden, afhankelijke van het bepaalde in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en vrije omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van deze zijn waar een goedegrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen van kennelijke fouten in het adres binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, details in the offering are indication and able noancing zijn totaleverbinding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Bij de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Ondernemer kan niet gegarandeerd dat de volle kleuren exact zijn met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat uitleg, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten zijn en zijn aan de aanvaarding van het aanbod gebonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de werkelijke kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs institution;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op which manner this for the consumer;
 • de manier waarop de consument, voor de sluiting van de overeenkomst, de deurzoom in het kader van de overeenkomst kan worden geladen en opgeslagen;
 • de enige andere talen, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de entrepreneur zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; nl
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: eigensoorten, kleuren, soort materialen.

 

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, under acceptance van het bepaalde in lid 4, tot stand van het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod aan het gestelde voorwaarden.
 2. De grootste noodkaart heeft geen geld, het is niet de moeite waard om langs te komen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. In de anciënniteit komt een overeenkomst tot stand, begeleidt de gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer zijn rekeningbevindingen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving van de verplichtingen van de consument op zijn afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling van aanvraag te weigeren van aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product van service aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op gedetailleerde die wijze dat deze de de de deur de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

een. het bezoekadres van de ondernemer van de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden inclusief en de manner waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een niet-betwistende melding van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 of this gebruiks alimentation;

e. de needs for opzegging of the agreement is the agreement and duration of an least of year of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
 2. De relatie tussen de opschortende voorwaarden en de opschortende werking van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten is de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opraken van ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in door op de dag van ontvangst van een product door een consument door de consument.
 2. Tijdens de bedenkijd zal de consument de verpakking en het product in de verpakking hebben. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of have voor bijna dat nodig is om te kunnen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, levert hij zijn product met alle verbeteringen in - en kan redelijkerwijze mogelijk worden - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de deur de ondernemer en de voorschriften.
 3. Wanneer de consument het wenst te zijn van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maakt de gebruiker te doen via het modelformulier. Na de consument kenbaar has done to will make it are herroepingsrecht klant de product binnen 14 dagen retour te sturen. De consumer doseerbaarheidsconventie, briefing van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik ervan willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product is niet beschikbaar, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten is de consument de mogelijkheid van een overeenkomst te voorkomen gedurende een periode van 14 dagen, ingaand op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te gaan maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de deugd en aanbod van het uiterlijk.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument geen maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugname van zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo kunnen mogelijk zijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit is wel de voorwaarde dat het product riet terugontvangen is door de webwinkelier van sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Meer details in de parkeergarage van het hotel worden niet geaccepteerd. Laat de betaling in de parkeergarage in de parkeergarage liggen.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang met de consument is de consument de eigenaar voor een waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product dat door de ondernemer niet wordt betekend dat de opdracht voor het sluiten van de koopovereenkomst bestaat.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zaken zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht heeft alleen betrekking op de waarde van dit bedrijf in het aanbod.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

een. die door de onderneming naar stand gaan staan;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kan worden teruggestuurd;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. die de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de exploitant geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

een. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf van vrijetijdsbesteding te draade op een datum datum of gedurende een bepaalde periode;

b. is de duur van de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in Het aanbod vermelde geldigheidsduur Worden de Prijzen van de Aangeboden products and / of Diensten Niet Verhoogd, behoudens prijswijzigingen als Gevolg van Veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige deksel kan de ondernemer producten van diensten die de gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar heeft de operator geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen Binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst are Alleen Toegestaan Indien ZIJ Het Gevolg are van Wettelijke Regelingen van Bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegekend als de ondernemer dit bedongen heeft nl:

een. de bepalingen van bepalingen; van

b. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten van diensten genoemd prijzen inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen reclame aanvaard. Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemingen moeten aan de voorwaarden voldoen om aan de voorwaarden te voldoen en / of bruikbaarheid van de nakoming van de overeenkomst van de van overheidsvoorschriften. Indien gewenst, is het product geschikt voor een ander dan normaal gebruik.
 2. Een deur de ondernemer, fabrikant van importeur op garantie brengt niets af op de werkgever.
 3. Eventueel gebreken van verkeerde houdbaarheidseisen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk worden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is niet bevoegd voor de plaatsing van goederen door de consument, noch voor een gebruik van de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de beschikbaarheid producten zelf heeft gerepareerd en / of van derden geretourneerd en / of bewerken;
 • De held products to abnormale omstandigheden are of anderszins onzorgvuldig beed of in zijn effort are with the cycling of the businessman and / of op de verpakking;
 • De ondeugdelijkheid is being for government of the prediction of the quality of the applied materials.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij levering in opdrachten nemen en in de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen naar verlening van diensten.
 2. Als plaats van leveringen heeft het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met deksel in cover 4 of this article is vermeld, with the close up of the very last to use the condition of conseused. Indien de bezorgingstermijn gedindt, of van een eenmalige dan wel beperkte gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan bijkomende genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In case of ontbinding conform the lid 3 of the article of the close the inn of the farming of the resource of the lowest of the resource.
 6. Indien levering van een besteld product, zijn de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een zaak retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risk of beschadiging en / of vermissing van products to the business to the moment of bezorging to the consumer of an prescription.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en extensie

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd worden aangegaan en kan worden gestegaan in een periodieke nakoming van een overeenkomst.
 2. De technische dienst kan een overeenkomst voor een periode van tijdige uitvoering van een overeenkomst met een overeenkomst voor de duur van de dienstverlening worden opgelegd. hoogste één maand.
 3. De consument kan de in zijn of haarereisen:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden naar een datum van een bepaalde periode;
 • zowel opende als hundoor hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor eigen heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst voor het leveren van een product aan een periodieke levering van producten (mag niet stilzwijgend).
 2. In organisation of period-news- and weeks sheets and periodals and periodals and periodals and periodals het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd met de producten van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument drie maanden in geval van overeenkomst, maar minder dan eenmaal per maand, periodiek, dagen-, weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met kennis van het kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- van kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaarlange overeenkomst met een opzegtermijn van tien hoog een maand opzeggen, tenzij de roodheid en billijkheid zich tegen opzegging zijn.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor wat betreft niet nodig is binnen een periode van 7 werkdagen een artikel in het lid te gaan. na de consument de confirmation of the agreement has ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in drachme van betekenen betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de werknemer behoudens wettelijke beperkingen van de consument kenbaar gemaakt aan kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De zaak beschikt over een klachtenregeling en klachtenprocedure.
 2. Klachten over de ITG volstaat bij de ondernemer, achter de consument de gebreken is geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een gelukkig is een onderneming een onderneming, een onderneming kan binnen een termijn van 14 dagen worden geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in een openbaar debat kan worden gebracht.
 5. Een klacht tussen de bedrijven van de ondernemer niet, tenzij de ondernemer schriftelijk anders.
 6. Indien een klacht gegrond door de ondernemer, zal de ondernemer naar keuze van kostuums vervangen.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de entrepreneur en de consument gericht, heeft uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Beleidsbepalingen kunnen ook worden beperkt door de consument en worden schriftelijk vastgelegd op een duurzame gegevensdrager.

Copyright 2017 - 2018 NagelvijlVoorDieren.nl